Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghiên cứu và Ấn phẩm /   /  Bảo vệ tầng ô dôn
Kế hoạch quản lý môi trường lĩnh vực sản xuất thiết bị làm lạnh - Dự án loại trừ HCFC giai đoạn II
Ngày đăng: 13/05/2018 Tải file đính kèm
Kế hoạch Quản lý Môi trường chung (EMP) này được xây dựng cho lĩnh vực sản xuất thiết bị làm lạnh nhằm cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp sản xuất thiết bị làm lạnh thuộc các tiểu dự án chuẩn bị EMP cụ thể của họ, trong đó xác định các nguyên tắc, cách tiếp cận, thủ tục và phương pháp nhằm kiểm soát và giảm thiểu các tác động môi trường và xã hội của tất cả các công trình và hoạt động liên quan đến dự án. Các doanh nghiệp thuộc các tiểu dự án có thể sử dụng các mẫu EMP cho từng địa điểm cụ thể trong Phụ lục 1 và thông tin trong EMP chung để xây dựng EMP chi tiết đối với từng trường hợp cụ thể.

 Một EMP chung có cấu trúc như sau:

- Tổng quan về dự án được mô tả trong phần 3.

- Các hoạt động loại trừ HCFC trong lĩnh vực sản xuất thiết bị làm lạnh được mô tả trong phần 4.

- Giới thiệu chung về công nghệ thay thế trong phần 5.

- Yêu cầu về Khung pháp lý và các quy định tại phần 6.

- Tổng quan về các tác động môi trường và xã hội và các biện pháp giảm thiểu trong phần 7.

- Đề xuất các biện pháp để xử lý và điều hành an toàn của các loại khí gây nổ trong phần 8.

- Dự kiến ​​ngân sách cho các biện pháp giảm thiểu trong phần 9.

- Cơ cấu tổ chức trong phần 10.

- Yêu cầu về giám sát môi trường và an toàn và Kế hoạch giám sát trong phần 11.

- Kế hoạch đào tạo trong phần 12.