Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị sự nghiệp   /  Trung tâm bảo vệ tầng ô - dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Bảo vệ tầng ô - dôn
Ngày đăng: 14/01/2014 Tải file đính kèm
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn